Femeile vin de pe Venus, bărbaţii de la băut Femeile vin de pe Venus, bărbaţii de la băut

Legea maidanezilor

Așa arată ea, în forma în care se rediscută acum, după ce a fost declarată neconstituțională. Nu presupune euthanasiere și atât, ci euthanasiere dublată de adopție, sterilizare, microcipare, monitorizarea adopțiilor și pedepse drastice pentru abandon. Vă recomand s-o citiți înainte de a spune ce părere aveți despre ea. Dezbaterea mai mult decât furtunoasă de ieri m-a convins că e nevoie s-o public.

CAMERA DEPUTAŢILOR

L E G E
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modificăşi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”

2. După articolul 1 se introduce un articol nou, art. 11, cu următorul cuprins:
„Art. 11. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia câine fără stăpân are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor.”

3. Articolul 2 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere.
(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura prin servicii specializate asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, precum şi identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii
care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân, va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 – 18,00.”

4. Articolul 3 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.
(3) Formularele-tip de revendicare şi adopţie care sunt completate la nivelul adăposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, deţinător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopţiei, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.”

5. Articolul 4 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Câinii fără stăpân sunt adăpostiţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazaţi o perioadă de 30 de zile, cu excepţia celor care sunt revendicaţi. Populaţia trebuie informată în mod regulat despre existenţa adăpostului, programul de vizitare şi posibilitatea adopţiei.
(2) Condiţiile minime pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 2.
(4) Adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (1).
(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.”

6. Articolul 5 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) După examinarea de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, câinii fără stăpân care sunt bolnavi grav, incurabili, irecuperabili, câinii agresivi, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, câinii periculoşi, câinii de luptăşi atac, astfel cum sunt definiţi la art. 1 lit. a) şi b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, lăsaţi în libertate, abandonaţi sau cărora nu le poate fi identificat aparţinătorul, se eutanasiază în termen de 3 zile lucrătoare, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
(2) Eutanasia este un act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1) ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.”

7. Articolul 6 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.
(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.”
8. Articolul 7 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. –  (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicaţi sau adoptaţi conform prevederilor anexelor nr. 4 şi 5, aceştia pot fi păstraţi în adăposturi, returnaţi în teritoriu, eutanasiaţi sau o combinaţie a acestora, conform hotărârii consiliilor locale, respectiv a  Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după consultarea populaţiei din raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
(2) În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a acestora.
(3) Câinii nerevendicaţi în termen de 7 zile pot fi adoptaţi de persoane fizice şi persoane juridice, precum şi de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop, aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3).
(4) Câinii cu vârsta de până la 5 luni vor rămâne în adăposturi până la revendicare/adopţie, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 12 luni.”

9. Articolul 8 se modificăşi avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Încredinţarea câinilor spre revendicare, adopţie şi returnarea lor în teritoriu se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi, adoptaţi sau returnaţi în teritoriu vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se face pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: a) prezentarea  de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor; b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;  c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;
d) achitarea taxei prevăzute la alin. (2);
e) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor.”

10. Articolul 9 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteicăşi de alte produse.”

11. Articolul 10 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizatăşi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau a mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.”

12. Articolul 11 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie, returnare în teritoriu şi eutanasiere se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.
(2) Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale.”

13. Articolul 12 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, cât şi adăposturile aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunica lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau a mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor.”

14. După articolul 13 se introduc 8 noi articole, art. 131-138, cu următorul cuprins:
„Art. 131. – Sunt interzise creşterea şi adăpostirea câinilor pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului acestuia.
Art. 132. – (1) Relocarea sau abandonarea, pe domeniul public sau în spaţiile adiacente acestuia, a câinilor revendicaţi sau adoptaţi de persoane fizice sau persoane juridice este interzisă.
(2) Abandonarea de către proprietar a câinilor, precum şi a puilor acestora este interzisă.
Art. 133. – Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 134. – Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
Art. 135. – (1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini, au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunica Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
(3) Numărul microcipului este trecut de către medicul veterinar, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui.
(4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.
(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.
Art. 136. – Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea acestora.
Art. 137. – În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boli uşor tratabile, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi exemplarele cu regim special.
Art. 138. – Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.”

15. Articolul 14 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 131, 132 şi 135, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1) şi (4),  art. 133, 134, 136, 137 şi 138, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu excepţia abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;  c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) şi la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) împiedicarea participării reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile prevăzute la art. 11, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani;  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

16. Articolul 15 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

17. La anexa nr. 1 litera A, punctul 3 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.”

18. La anexa nr. 1 litera A, punctul 9 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.”

19. La anexa nr. 2 litera A, punctul 5 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.”

20. La anexa nr. 3, punctele 1 şi 2 se modificăşi vor avea următorul cuprins:
„1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi la art. 7 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.”

21. Anexa nr. 4 se modificăşi va avea următorul cuprins:
„ANEXA nr. 4
FORMULAR DE  REVENDICARE/ADOPŢIE
    CONSILIUL LOCAL…………………
    Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
Adresa:
 Telefon:
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ……/………
 Subsemnatul/subsemnata…………..,domiciliat/domiciliată în ……….., str. …….. nr. ….., bl. …, et. …, ap. …, sc. …, judeţul/sectorul ……….., telefon …………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ….. nr. …………., eliberat/eliberată de ………. la data de ………, mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare ……………, sau microcipat cu numărul……….., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
 să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui;
să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, să monitorizeze câinele adoptat;

7. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă…..……….; orice schimbare de
locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de………câini/nu deţin niciun câine.
Data …………..
Semnătura revendicatorului/ adoptatorului, ………………………………………….
Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ………………….”

22. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA nr. 5
FORMULAR DE  
REVENDICARE/ADOPŢIE Antetul Adresa: Telefonul:
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr. ……/………
Subscrisa ………., cu sediul în …………, str. …………. nr. ……,sectorul/judeţul ……………., telefon ………………, înregistrată la …………… sub nr. ….., reprezentată de ………….. în calitate de ……….., legitimat/legitimată cu BI/CI seria …….. nr. …………., eliberat/eliberată de …………… la data de ……….., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare …………. sau microcipat cu numărul……….., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez câinele, să-l controlez, să îl supraveghez, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui;
6. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
7. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă……….; orice schimbare de
locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. Declar totodată că deţin un număr de …….. câini/nu deţin niciun câine.

Data ………
Semnătura revendicatorului/ adoptatorului, ………………………………
Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ……………………………”

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. III. – (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor va emite norme privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. IV. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR Roberta Alma Anastase

De aici.

76 comentarii

 1. […] aici am publicat legea, ca să nu mai fiți nevoiți să faceți eforturi s-o căutați, descărcați […]

 2. […] publicat aici și legea despre care vorbim. Related posts:April 9, 2012 — Dacă doriți să le scrieți […]

 3. Sa inceapa nebunia :)) N-am rezistat sa citesc prea multe comentarii din ultimele 2 posturi si nici n-am incercat macar sa comentez pentru ca tin inca la nervii mei. Asa macar comentez “pe curat”. Oricum e de apreciat cum respectabilele doamne si stimabilii domni ce se auto-intituleaza iubitori de animale empatizeaza atat de mult cu “dragutii” catelusi, incat au ajuns sa le preia chiar si unele trasaturi (spre exemplu ferocitatea, reactia de atac in aparare clar disproportionata fata de elementul care le-a insuflat-o.. etc. ). A nu se intelege ca am ceva cu cainii, ii iubesc… la mine in curte si pe strada in lesa. Nici pe cei maidanezi nu-i urasc. Mi-e mila de ei, dar mai mila mi-e de mine si de persoanele pe care le iubesc. Solutia combinata (sterilizare, adoptie, eutanasiere) mi se pare cea mai buna. Nu va cer sa fiti deacord cu mine, dar de ce refuzati din start macar discutia? rectific: discutia civilizata nu blestemele si injuriile celor care nu sunt (intr-un mod argumentat) de acord cu voi

 4. @Ela: merita să citești toate comentariile, să știi. sunt un tablou perfect al României 🙂

 5. JOS “labele” d.p. ilici :mrgreen:

 6. @simono: aia/ala de ti-a scris in germana pe FB, pe mine m-a convins:) si mai ales speriat. Nu am inteles aproape nimic dar suna serios, mai ales aia in CAPS cu ” nicht gott”.

 7. Cateva magarii evidente in lege:
  -nu se mentioneaza institutiile publice, intreprinderile (private sau de stat) care adapostesc caini. Este o moda printre directorii firmelor de stat sa creasca haite de caini
  -eliberarea in teritoriu este prevazuta in lege. Adica ajungem tot de unde am plecat, pentru ca asta se va aplica cu prioritate
  -acordul vecinilor pentru mai mult de 2 caini. Fanaticii vor adopta PE RAND cate un caine, pana vor face o turma in apartamentul de bloc, fara ca vecinii afectati sa le faca ceva.
  -apararea fata de caini (lovirea in legitima aparare) va fi infractiune, pentru ca ONG-urile vor cere asimilarea legitimei aparari cu agresiunea premeditata
  -impiedicarea participarii ONG-urilor la actiunile de capturare devine contraventie, dar impiedicarea servicilor de ecarisaj, asa cum se intampla in general prin orase nu este pedepsita
  Aceasta lege da puteri discretionare fundatiilor, iar serviciile publice de ecarisaj intra pe mana lor desi sunt platite din banii publici. Cum sa ceri ridicarea unor caini agresivi tocmai fundatiei care doreste sa-i tina in libertate?
  Nu cumva ecarisajul privat devine capusa bugetului public? Intreb si eu: aceste servicii nu se liciteaza? Nu au caiete de sarcini si criterii de performanta?

 8. și uite ce a scris aici cineva care, gândindu-se la o soluție de bun simț, a sintetizat legea înainte chiar s-o citească: http://www.mimanu.ro/2012/04/10/legea-cainilor-maidanezi/

 9. culaie

  Nu cumva ecarisajul privat devine capusa bugetului public?
  =======
  shhhh! las’ sa devina! am inteles ca astea, capusele, se inmultesc rapid si nu fac bine cainilor 😀

 10. @alina: mi-au scris atâția, că nici nu mai știu de cine zici

 11. @simona: cand o sa fiu suficient de obosita incat sa ma amuz in loc sa ma enervez, promit sa le citesc pe toate. Probabil diseara dupa vreo 12 ore de munca si un maraton pe aleile din zona (aici tre’ sa le mutumesc catelusilor. Ce-i drept ma ajut sa-mi pastrez conditia fizica. Ma alearga cat pentru 3 saorme, 2 kebapuri si o oala de sarmalute).

  @culaie: De acord, legea de aici nu face decat sa arunce pisica. Pardon, catelusul. Lasa la latitudinea administratie locale, mult mai vulnerabila in fata cetelor de… iubitori inflacarati. Dar e un pas inainte. Macar permite si alte solutii decat sa-i lasam sa traiasca nesingheriti, si sa pompam fonduri in ONG-urile a caror activitate o cunoastem cu totii. Si pe undeva e ok, pentru ca si problema maidanezilor difera de la o zona la alta. Sunt orase unde sterilizarea si adapostirea lor poate functiona si orase, ca Bucurestiul, unde ar fi mai simplu sa ne mutam noi in adaposturi si sa le cedam lor strazile. Am convingerea ca am incapea mai usor.

 12. Eu sustin inasprirea pedepselor pentru abandonul cainilor din gospodarii sau celor adoptati. Abandonul sa devina fapta penala.
  Statul politienesc combate “la secunda” orice miting pasnic si neautorizat, insa se da ranit in ceea ce priveste aplicarea sanctiunilor pentru abandonarea cainilor.

 13. @alina: l-am găsit, gata, ce-o fi vrut să-mi zică?:))

 14. Eu vad ca legea are inca articolul adunarile de cartier…La cea noua lucreaza acum dl prefect pt a corecta articolele amendate de Curte, nu a postat-o inca pe site-ul prefecturii…sau e deja trmisa inapoi la parlament? De unde ai luat-o?
  Mersi mult,

 15. O lege timpita. Dupa cum se vede, e foarte greu de adoptat un ciine, trebuind sa prezinti nu stiu cite dovezi.

  Sterilizarea obligatorie ar trebui aplicata si celor care fac 6-7 copii sau mai multi si traiesc din alocatiile lor (iar copiii sint trimisi la furat, normal, nu la scoala). A, si demnitarilor.

  Da’ oricum, nu legea e problema, ci neaplicarea ei. Si acum e in vigoare o lege care spune clar ca se aduna potai de pe strazi si se sterilizeaza, iar cei agresivi se omoara. Vedem cu totii cum se sterilizeaza.

 16. da! e un proiect de lege rauvoitor ca, dealtfel, orice proiect de lege care nu prevede montarea obligatorie de colaci in coada maidanezilor si eliberarea lor imediata. si la fel de rauvoitoare e si simona, care l-a postat! rusine, simona! 😀

 17. Cititi ce prevederi au englezii, in legatura cu cainii:

  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/16/part/6/chapter/1/crossheading/dog-control-orders

  Scrie undeva despre controlul cainilor in cartiere, despre pedepsele aplicate pentru murdarirea spatiilor publice in legea noastra? Ca abia astept sa denunt cam 12-13 indivizi. 😀

 18. @simona. Nu stiu ce zice dar zice ca “nicht gott”-ceea ce nu cred ca e bine
  Google translate it:)

 19. @culaie cred ca nu se pune problema de marimea amenzii, poti sa ai amenda de 1 mil euro, daca nu o aplici e praf. Ia pune tu o amenda de 50 lei, dar aplic-o la sange:

  – caine fara botnita – 50 lei
  – si-a facut nevoia si tu nu ai punguta – 50 lei
  – caine fara lesa – 50 lei
  – caine abandonat – 5o lei / + 50 lei pe zi de cazare la adapost si daca trec 30 de zile, eutanasiere cu plata evident a amenzii pe zi / si pt eutanasiere

  ideea e sa le aplice! nu doar sa le scrie la lege

 20. Da, sunt si in momentul asta in vigoare prevederi din legea asta, dar nu le baga in seama nimeni…
  Luna trecuta Vier Pfoten s-au dus la Oprescu oferindu-se sa sterilizeze in masa pe cheltuiala proprie cainii din tot Bucurestiul, tot ce cereau era spatiul in care sa o faca, iar Oprescu a zis PAS si i-a trimis la primarii de sector. Acum, as we speak, sunt sterilizati cainii din sectorul 6, singurul sector care a acceptat.

  Culaie, nu poti amenda proprietarii de caini ca nu curata soldateii lasati pe trotuar atata timp cat avem comunitari dupa care nu are cine curata. Cum identifici cui apartine rahatul? 😀

 21. @Alina @Simona: Wir sind NICHT GOT – Noi nu suntem Dzeu 😉

 22. Art.7.-(1) : “[…] aceştia pot fi păstraţi în adăposturi, returnaţi în teritoriu, eutanasiaţi sau o combinaţie a acestora.” Futu-i Parlamentu’ ma-sii, cu legile lor cu tot !!! 👿

 23. adica se returneaza, eutanasiati, la adaposturile din teritoriu. 😀

 24. Fetelor, de cate ori un catelus este ucis o prajitura cu frisca si ciocolata este aruncata la gunoi.
  Spuneti nu eutanasierii in masa a cainilor fara stapan.

 25. Mda…lege făcută la Românica, interpretabilă în jde mii de chei. În ceea ce-i privește pe acei „dog lovers” adunători de potăi agresive care se cacă în scările de bloc, argumentarea lor cu afirmații de tipul „hai să arătăm că suntem oameni, săracele animăluțe, gugigugiguuuu” menite să atingă la corazon mă lasă fără cuvinte. Ca să nu mai zic că niște contraargumente strict la subiect atrag fel de fel de urări necrofile și frigidere pline pentru masa de Paște. Dezbaterea de ieri a fost un veritabil show tragicomic care, așa cum spune mai sus Simona, arată tabloul actualei Românii. Din păcate, cei mai mulți dintre ăștia votează și pe urmă ies în stradă și sparg geamuri că n-au ce munci…

 26. @ik: Legatura intre uciderea “catelusilor” si prajiturelele cu friiiiisca si ciocooooo este intr-adevar una de maxima actualitate. Sa ma explic. Trecand peste toate argumentele pro si contra eutanasiere, problema cea mai acuta, pe care toti ar trebui sa ne-o punem este: daca nu vor mai fi caini pe strazi, cine o sa ne mai alerge??? Fetelor, eu fara joggingul meu fortat ma voi trezi in fata a 2 optiuni foarte triste pentru mine: sa renunt la praji sau sa pun intre 3 – 5 kg lejereanu. Deci, problema este de fapt: cu maidanezi si praji sau fara ambele? Aici trebuie sa vedem pana unde putem merge cu sacrificiul!

 27. PS: daca nici acum nu ma injura nimeni… ma apuc sa citesc si postarile mai vechi 😀 Poate poate fac si eu rost de-un frigider umplut, asa, ca pentru Paste!

 28. @Ele mi se pare ca e asa o liniste prea suspecta 🙄 cred ca isi aduna randurile 😉

 29. @ Ela : as putea sa te alerg eu. Si te si musc, daca vrei… 😉

 30. @carmen_ica : Dar si cand s-or strange, asa crestineste, uman si cu dragoste o sa fiu/fim blagoslovita/e! 😀

  @GDS: Numai daca promiti sa latri si sa dai din coada! :))

 31. @vlad: stii, eu zic ca votul universal e o prostie si are un rol urias pentru criza actuala din toata lumea. Nu ai drept de vot daca refuzi sa muncesti, nu platesti impozite sau nu ai un nivel de educatie adecvat.

 32. Salutare Simona, am respirat usurata ca nu te-au atins blestematiile si blestemele spumegatorilor..Aseara am ras in hohote de comentariile super funny si m-am ingrozit la ale celor care sunt mai turbati decat cainii..unii dobitoci bipezi inca nu s-au prins ca o castrare nu inseamna scoaterea dintilor!! Eu recomand ca tuturor spumegatorilor sa le trimiti din partea casei un colet cu un caine maidanez flamand…
  lege tampita sau nu, e un inceput totusi…sa speram ca va produce si rezultate pozitive si ca in sfarsit nimeni nu mai moare sau ramane desfigurat pe viata.
  alta concuzie trista pe care am tras-o e ca din ce in ce mai multi mitici populeaza spatiul romanesc care e intr-o continua cadere libera in ridicol, prostie, rautate, imbecilitate si incapacitate sa dezbata o problema in mod civilizat si sa aduca argumete pertinente in sustinerea ideilor …trist

 33. am fost si io odata tinar, prinsesem o bunaciune bruna cu pometii proeminenti, hormonii spumegau mai dihai ca vulcanu ala, am mers la loc cu verdeata, e placut in natura, deodata simt ceva in ceafa, am senzatia ca ma priveste cineva, vi s-a intimplat vrodata sa simtiti ca o privire va arde?, era un maidanez, avea o privire invidioasa chiar, de atunci urasc maidanezii!

 34. @Ela- au venit :mrgreen:

 35. Legea e alambicată, aiurită şi cu multiple înţelesuri, aşa cum îi stă bine unei legi româneşti.
  Dar face o mare reparaţie: instituie noţiunea de “câine fără stăpân“ în loc de “comunitar“.

  Oameni buni, noţiunea de “câine comunitar“ nu există, pur şi simplu. Nu e nicăieri în legislaţia europeană, bine că s-au trezit şi ai noştri.

  De aceea declar că voi înjura foarte colorat pe toţi cei care mai fac apel la acea noţiune, cu excepţia membrilor trupei TAXI, că ei sunt foarte simpatici de felul lor. 😯 😆

 36. Johnny Handsome

  E încă linişte aici. Eu am citit mai toate postările de ieri şi pot să spun că m-am amuzat enorm. Pot să dezvolt, dacă e nevoie. Vroiam să intru să te susţin, Simona, dar au facut-o alţii mai bine decît aş fi făcut-o eu şi, pînă la urmă, din ce reiese de-acolo, nu prea ai cu cine să discuţi. Puţini. Shame on me! Am prieteni medici, dar, din păcate, nici unul nu este psihiatru, că ar fi avut de lucru ceva vreme cu prelungirile alea de lese(a se înţelege dog lavării). Greu la deal cu boii mici :mrgreen:
  şi be) cu privire la lege, problema e că nu prea se aplică, ca multe alte legi. Totuşi, prin însăşi dinamica societăţii, orice lege e perfectibilă şi, uşor, uşor, or să se aşeze lucrurile(io-s optimist, cum a fost şi Brucan, fir-ar el să fie cu ai lui 20 de ani 👿 )
  şi ce) cu mail-ul nu ştiu cît va merge,” individo”, că nu citesc parlamentarii “prostii” d-astea, îţi spun din proprie experienţă, că am lucrat şi io o vreme p-acolo(…….loc de înjurat:lol: ), parcă şi aud: cine e mă Simona Tache aia? -Secretara: e aia de scrie la Caţavencii(sau, mai exact, pt. ei, e aia de scrie la Academia C) -Aha, scrie-i şi tu ceva ambiguu, dă-o pe electorat, bla, bla, hai că avem treabă să-mi redactezi contractul ăla. E important. Or fi, nu zic, cîţiva care se “apleacă” 5 minute asupra problemei, însă, lobby e încă confundat cu hobby pe la noi prin parlament:mrgreen: .
  Vă doresc Paşti fericit, dacă nu ne mai citim, iar dacă ne mai citim, o să vă mai urez o dată.
  Vă pupă Băiat Frumos

 37. @carmen_ica: Unde? unde? :-O Ma asteptam sa-mi fie bestelit tot neamu’ de la maimuta in jos… si ce primesc? Nici macar un crestinesc arza-te-ar focu’?? 😥

 38. Sa dea primaria cate 100 lei pentru fiecare catelus trimis intr-o lume mai verde si fara intristare. In total vreo 2.5 milioane de euro din imensul buget de peste un miliard pe care il are primaria capitalei. In maxim 3 luni nu mai vezi picior de maidanez pe strada iar aia care cresc caini o sa aiba grija de ei ca de ochii din cap.
  Win-win. Cainii se duc intr-o lume mai buna, noi o sa traim intr-0 lume mai buna.

 39. @Ela sari doua postur, nu de alea crestine ca arzi in smoala si ti se ureaza de bine tie si intregii familii, crestineste desigur 🙁

 40. @Mimanu:
  Deci (imi place deci-ul, ca e concluziv):oops:
  Citez cu C/P din proiectul tau:
  “Iar acum să trecem la niște cifre. Se estimează că în București sunt aprox. 100.000 câini comunitari. Având în vedere modul de lucru prezentat mai sus, nu este nevoie de un adăpost cu 100.000 locuri de cazare. Să presupunem că echipele de prindere ar avea un regim de lucru de aprox. 50 câini / zi. Asta ar însemna 1000 / lună. Cam asta ar fi spațiul de cazare necesar. Dacă alocăm un spațiu de 10 mp / câine (3,15 m x 3,15 m) ar însemna 10000 mp spații cuști individuale + aprox. încă 20000 mp alei și alte spații cu destinație specială. Astfel un teren de minim 3 ha ar fi suficient pentru un astfel de adăpost.

  Cu un regim de lucru de 1000 câini / lună ar însemna că problema câinilor comunitari s-ar rezolva în … 100.000 câini : 1000 câini / lună = 100 luni !! Adică 8 ani și 4 luni. Desigur aceste cifre se pot modifica prin intensificarea regimului de lucru. Un spațiu de 2000 locuri cazare ar însemna 4 ani și 2 luni, iar 4000 locuri – aproximativ 2 ani.”

  Ca o aroganta de parafraza, mai adaog o fraza memorabila a unui mare rezistent (prietenii stiu ca asa se numeau profesorii de rezistenta), profesorul Ioan Goia din Brasov:

  MARIMEA COEFICIENTULUI DE SIGURANTA (CS) EXPRIMA MARIMEA PROSTIEI INGINERULUI.

  Si acum sa ma explic:
  Fraza de mai sus, ai ghicit, e retorica. Siguranta e prima conditie a unui proiect, oricare ar fi el. A nu produce daune e un deziderat unanim in orice ar intreprinde mintea umana, fie ea si inginerioasa. Intr-un post anterior https://www.simonatache.ro/2012/04/09/doriti-le-scrieti-parlamentarilor/#comment-261158 am dat ca termen 10 ani. Fata de cifrele tale mi-am luat un coeficient de siguranta (repet redundant, CS) de 1,25 (cum ar veni, 10:8=1,25, ca sa inteleaga toata lumea). Pe masura ce tu escaladezi termenele, in speranta ca autoritatile vor achiesa (ce verb superb!) la dorinta maselor asediate de patrulabute, adica presupui ca 8 ani de gratie pentru eradicarea fenomenului ar putea deveni 4 sau chiar (OMG) 2 ani, coeficientul meu de siguranta ar creste invers proportional cu scaderea numarului de ani. Cu alte cuvinte daca vorbim de 4 ani CS este 10:4=2,5 (cool!), iar daca vorbim de 2 ani CS devine 10:2=5 (huuuooo!) Deja e cazul sa-l chemam martor obiectiv pe Neamtu Tiganu, sa ne spuna el cum stam cu valorile CS.
  Pana sa apara interpretez eu, cu permisiunea lui: Valori ale CS mai cuprinse intre 2,5…5 sunt prevazute in sistemele cu grad mare de criticitate. Situatia e critica pe alocuri si prezinta muscaturi pe alocuri. Nu radeti Simona, Cruella si Agneswood, ca asa este, profitati ca stati in spate si eu inghit la tabla praful de creta?? Ia luati o foaie de hartie si scrieti cu negru pe alb: Sistemele cu grad mare de criticitate sunt: frana, directive, suspensie … asta la masini … la avion ne spune Neamtu Tiganu ce sisteme sunt vizate (m-a sunat si-a confirmat ca vine).

  Deci:
  Asta ce-nseamna (mi-e un dor nebun de intrebarea asta a lui Boc)?
  Problema e de rezistenta, daca nu stiati. Si nu functioneaza principiul ala de vodevil, “cel mai destept cedeaza”, gen. Populatia canina si-a stabilit strategia, favorizata fiind de conditiile in care traieste. Cata vreme sterilizarea are CS subdimensionat cap-coada 😈 (vezi lipsa oricaror materiale de contraceptive distribuite gratuit de ONG-uri, rusineeeeeeee!) fenomenul ia amploare. Asta ce-nseamna (iar ma furnica dorul nebun de Boc)? E simplu, numarul cainilor creste. Cainii rezista. Si dau (Har)buzna in tibia noastra, chiar si pe peron(eu). Si acum de la capat, fara patima.

  Cata vreme autoritatile locale vor trata chestiunea cu gandul la alegeri, spagi, pud-puz-uri cu impact financiar in propriul buzunar, copacei in chiveci, panselute, fantani arteziene, luminute pe delusoare, gardulete in jurul blocului, campionate demne de cartea recordurilor (cea mai lunga trena de mireasa, cel mai lung carnat etc. si alte bazaconii care sug banii bugetului-vezi brandul capitalei cu Dimitrie cel nou, dar cu barba, peisajul alegoric cu cartoful in teapa din Piata Revolutiei, autostrazile suspendate bleahh!) nu se va petrece nimic semnificativ. Feed-back-ul electoral lipseste cu desavarsire. Odata ales guzganul nu poate fi demis, PUNCT. Asa ne-am ales cu economate care acum putrezesc in rugina(sector 5), fantani din beton cu ROGVAIV in stropi (kitsch-uri din sector 2), luminute pe delusorul de la Vacaresti si chiparoase in ghiveci (sector 4) si alte frustrari din copilarie ale dragilor alesi in jilturile primariilor. Faceti o suma frugala (fraudala??) din toate aceste ineptii si veti ramane fara aer.:roll:
  Neamtuleeeeee, vii maaaa? Tiganu tot tigan, o sa se scuze ca i-a intarziat avionu’:mrgreen:

 41. Ieri am fost la pescuit.Cu prostovolul.Intr-o incercare de a-mi retrai evenimente din tinerete.A fost ok pana in final.Dar intorcandu-ma catre sat,am revazut malul (de vreo 10 metri)batut de valuri si de ani.Este fascinant.Sunt sigur ca era aici si pe vremea romanilor,doar ca au ales o locatie cu 10 km.mai la vale(Celei).
  Si ce daca sunt beat si melancolic?

 42. PS.Imi e dor de frumoasa Cruela.

 43. Dragilor! Lămuriți-mă și pe mine cine fce legile în Românica? E o persoană? E mai multe? E de specialitate, sau de câte specialități e? Voi ce credeți? Că mie nu-mi prea vine a crede că se pricepe cineva la făcut legi după cum arată astaaaaa……. ! 😕 ?

 44. Asta e oricum cea mai tare: “păstraţi în adăposturi, returnaţi în teritoriu, eutanasiaţi sau o combinaţie a acestora”. Asta dupa ce, in adaposturi, au trecut deja printr-o combinatie de microcipare, sterilizare, eutanasiere si adoptie-slash-revendicare. Propun sa li se faca si o actiune de spalare-slash-despuricire-slash-tuns la piele contra paduchilor-slash-detartrare-slash-taiat unghiile-slash-vidat glandele-slash-pieptanat cu carare, macar dam un ban, da’ face!

 45. noțiunea “returnare în teritoriu” nu trebuie să apară în noua lege.
  e culmea prostiei.

 46. Pe mine ma fascineaza natura umana, flexibilitatea si adaptarea. In urma cu doar 60 de ani, impingeam evrei cu buldozerul in gropi comune. Azi ne permitem luxul sa aruncam cifre mari in euro la gunoi, in loc sa punem mana pe lopeti si sa facem gropi. Si totusi, asta e natura umana, doar asa am evoluat, ca specie, prin lacomie si risipa, desi injusta, este legea naturii. Omul si-a speculat si maximizat avantajul inteligentei pentru a supune natura, cainele si-a maximizat abilitatea de exploatare a slabiciunilor emotionale ale omului, de cand s-a desprins din ramura lupilor. Ma incanta, de asemenea, cum instinctul matern al Simonei primeaza absolut 😀 . Si eu sunt in general contemplativ si amuzat de spectacolul dintre iubitori si “criminali”, insa cand o sa am copii, o sa pun mana pe lopata si o sa fac curat pe langa blocul meu. Adica, “radem, glumim, dar de Paste curatam incinta”… Asta-i solutia, stimati concetateni, ca la zapada. Puneti mana pe lopeti, nu mai asteptati autoritatile…

 47. Cica pe undeva prin Asia era, la un moment dat, plin de sobolani. Pt. a scapa de ei s-a instituit o prima de citiva banuti pt. fiecare sobolan adus la centru de colectare, dupa un timp se aduceau tone de sobolani. Ce se-ntimplase? Citiva intreprinzatori au facut crescatorii de sobolani.
  P.S Cica asa faceau si americanii cu scalpu de indian!

 48. SIMONA, CUNOSTI ZONA OLTENITEI, APROAPE DE PIATA SUDULUI, IMEDIAT CUM IESI DE LA STATIA DE METROU BRANCOVEANU SI O IEI PE SOSEA, SPRE PIATA, EXISTA O STRADA PE PARTEA DREAPTA NUMITA OBOLULUI, ACOLO O BABA NEBUNA HRANESTE O HAITA DE MAIDANEZI. ASTA N-AR FI NIMIC DACA HAITA AR FI PASNICA DOAR CA, IN ANUMITE MOMENTE, SE REPED DUPA LUME ASA … PUR SI SIMPLU. S-A INATMPLAT CA SOTUL MEU SA FIE ATACAT, MERGIND PE SOSEA, VENEA DE LA SERVICI SI ERA IN JUR DE CINCI DUPA-AMIAZA. ESTE BARBAT SI NU S-A SPERIAT, I-A SARIT IN AJUTOR UN ALT BARBAT CE TRECEA PE-ACOLO. NU L-AU MUSCAT PENTRU CA ERA IMBRACAT GROS, DOAR CA I-AU SFASIAT HAINA – NOROC CA INTRE TIMP A VENIT PRIMAVARA CA LA IARNA II VA TREBUI ALTA HAINA. INTREBAREA MEA ESTE SIMPLA : DACA ERA UN COPIL SAU O FEMEIE MAI PLAPINDA? MAIDANEZII NU SUNT MICI CA TALIE, DIN CONTRA, IAR ATUNCI CAND TE INCONJOARA CINCI-SASE CE POTI SA FACI? CUM POTI SA-I IUBESTI? SI CUM POTI S-O RESPECTI PE BABA ACEEA SI SA-I MAI GASESTI SI O SCUZA SUB PRETEXTUL UNUI SUFLET MILOS? SOTUL MEU IMI SPUNEA CA IN MOMENTUL CAND L-AU ATACAT SI UNUL DINTRE CAINI RAMASESE AGATAT DE HAINA A STRIGAT-O SA FACA CEVA, SA-SI IA POTAILE DE ACOLO, DOAR CA I-A INTORS SPATELE CA SI CAND NU SE INTAMPLA NIMIC. CA DE! CE MARE LUCRU? TREABA ASTA S-A INTAMPLAT ACUM APROXIMATIV O LUNA SI DE-ATUNCI TREC CU PRUDENTA PRIN ZONA. MAI MULT, AM INVATAT-O SI PE FIICA MEA SA FACA ACELASI LUCRU. SI DA, TREBUIE FACUT CEVA CU ACESTE ANIMALE, NU SE POATE SA-TI FIE FRICA PENTRU TINE SAU PENTRU COPILUL TAU. CINEVA NE SFATUIA, DUPA INCIDENT, SA FACEM O PLANGERE LA PRIMARIE, PANA UNA ALTA AS DORI SA-I FAC O BUCURIE BABEI CARE-I HRANESTE, NEBUNA SAU NU. DACA II IUBESTE ASA DE MULT DE CE NU II IA ACASA?

 49. Un motiv in plus de a rezolva problema animalelor de maidan, motiv nu prea des folosit in comentariile de pana acum-bolile animalelor transmisibile la om:
  TUBERCULOZA, BRUCELOZA, LISTERIOZA, LEPTOSPIROZA, SALMONELOZA, FEBRA Q, FEBRA BUTONOASA (Tifosul endemic de vara), RABIA, TRICOFITIA, MICOSPORIA (Micosporoza), TOXOPLASMOZA, ECHINOCOCOZA (CHISTUL HIDATIC), si in final banala RAIE. 😆
  De retinut ca Romania este pe primul loc in UE la numarul de TBC-isti. Intr-un articol se spune de 1 bolnav la 1000 de locuitori.
  Ganditi-va ca ce fac animalele fara sau cu stapan pe strazi, ajunge in aer si noi tragem pe nas.
  Mirific nu?
  Recunosc ca sunt un satanist fara speranta. Nu doresc sa ajung in raiul cateilor si pisicilor frumoase , ca cei din pozele care insotesc articolele pro- haite.
  Apropos oare nu ar fi bine Simona sa pui si tu niste poze cu copilul mancat de viu acum putina vreme in urma? Inainte si dupa….. sau macar inainte.

  http://www.adevarul.ro/locale/suceava/suceava-tcaciuc-sami_viorel-copil_ucis_de_caini-maidanezi_5_669583045.html#
  http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20120328_0417/4.jpg

 50. Neamule: ceva similar s-a întâmplat pe la începutul sec.XX în Turcia, unde s-a dat o lege pentru stârpirea porcilor mistreți. Cine aducea ca dovadă o coadă de mistreț, primea o recompensă-n bani. Nu mică i-a fost mirarea uni călător european când, poposind într-un orășel de provincie, a văzut că toți câinii localnicilor ereau fără coadă. Convins că a descvoperit o nouă rasă, a vrut să cumpere un cățel. Puiul ce i-a fost adus erea de-o lună și evident posesor de codiodiță.
  Nedumirit a cerut explicații, iar localnicii i-au spus despre lege și că iei n-au văzut din tată-n fiu vr- un porc mistreț prin partea locului, nu știu cum arată, iar muftiul lor nici atât, dar dacă e lege ea trebuie respectată așa că au rezolvat problema cu ce au avut prin bătăturăăăăă :mrgreen: .

 51. P.S.: descoperit/codiță 😳

 52. Liliano, pune-l pa barba-tu sa-si ia palos si cal alb care maninca jaratic, ca Fat Frumos, si sa-ti ia si tie o tastatura cu litere mici!
  ba frate, voi sunteti urmasii Romei?

 53. Mai, se-ntampla ceva, au disparut iubitorii de catei, s-o fi intamplat ceva cu ei sau au spus tot ce au avut de spus si au spart haita? Pe bune, tacerea lor este suspecta si ma ingrijoreaza. Daca se organizeaza? Daca invata cuvinte obscene noi, injuraturi si blesteme noi?

 54. @CC: s-au dus să-și cumpere mieluț

 55. Ar fi bine sa fie cu luare-aminte. Au mai fost cazuri in care mieii scosi la vanzare avusesera cu ceva vreme-n urma obiceiul sa latre si sa muste oameni.

 56. Cum ar fi sa nimereasca Perfu o ciozvarta de Azorel ? Ma trec fiori…

 57. @matrix – bre, si daca iti mai spun ca fiecare catea nesterilizata, impreuna cu puii ei (tot nesterilizati) pot produce 67000 (sase zeci si sapte de mii) de noi patru labute in 6 ani, cam ce coeficient de siguranta iti iei? :mrgreen:

 58. @Adi_MN:
  Mi-ai dat in “looping” toate calculelele. In cazul asta CS devine clar CN ( cu N, de la nesiguranta!), iar bugetul alocat ar depasi lejer pe cel al NASA sau cam cat a costat zborul catelusei Laika. Maine, 12 aprilie, se implinesc 52 de ani de zborul lui Yuri Gagarin, locul 2 mondial la capitolul “Fiinte in spatiu”. La cate acuze-scuze s-au perindat pe-aici, tinind seama si de cheltuielile mari invocate, nu m-ar mira ca solutia finala sa fie inaltarea cainilor la cer, chiar daca un pic altfel. Crezi ca Simona a avut in vedere si solutia asta cand a postat?

 59. eu iubesc animalele si am grija de ele, la mine in curte!!! nu sunt nici de partea celor care doresc sa-i creasca in scara blocului, pt ca ar putea sa ii ia in casa, nici de partea celor care, mergand pe principiul “jigodiile maidaneze ne vor sfasia”, doresc cu ardoare uciderea cainilor. Din pacate, sunt multi caini si in acest moment, singura metoda pentru cei nedoriti de nimeni este uciderea lor. Si pe mine m-au alergat haite de caini, si mie mi-a fost frica de ei, desi am 3 caini, iar 2 din ei sunt asa zisi “de lupta”. din cate am observat, de-a lungul existentei mele, oamenii au tendinta mai degraba de a fi rai, decat buni. idei preconcepute si o ura generalizata care acum se revarsa asupra unor animale care sunt pe strazi tot din vina oamenilor! ok, repet, solutia unica este sa ii ucidem daca nu dorim sa ii ingrijim. in curtea mea nu incap mai multi caini, asa ca nu am reusit sa iau decat unul de pe strada, l-am vaccinat, l-am sterilizat si il cresc alaturi de ceilalti 2. va doresc tuturor Sarbatori fericite si nu, nu voi manca miei pentru ca si de ei imi este mila!

 60. @matrix – eram sigur. Acum calculeaza te rog probabilitatea ca timp de sase ani o catea sa nasca doar catele, care la randul lor sa nasca doar catele, care la randul lor… ai inteles, nu? Si toate sa scape nesterilizate. In cazul acesta, cred ca solutia este ca noi sa ne inaltam la cer 😀

 61. Atentie! Nu cumparati miel din surse neautorizate. Riscati sa mancati caini eutanasiati ilegal! 😀

 62. @culaie – vere ar trebui sa primesti premiul pentru ecologistul anului. Iti dai seama cati vegetarieni ai creat printr-un singur comentariu? :mrgreen:

 63. Din lege reiese ca bugetul statului se duce pe caini nu pe oameni…

 64. la ț petiții pe care le-am trimis am primit răspuns doar la una; de la cristian țopescu(mă rog de la secretara dlui)
  cică ar fi de acord.

 65. Am lansat de curand o petitie on-line, una din multele care exista pe site pe acesta tema… Intrucat toamna trecuta cand s-au strans cele 500.000 de semnaturi pe hartie, autoritatile se mai mobilizasera, avem incredintarea ca este important sa facem si noi ceva. Alaturati-va si voi. Ne gasiti deocamdata pe FaceBook: PRO CIVILIZATIE – FARA MAIDANEZI. http://www.petitieonline.ro/petitie/pro_civilizatie_fara_maidanezi-p06649056.html

 66. Simona, sunt abracadabrante comentariile de la postul cu cainii, mi se pare incredibil! aproape 800 de comentarii, majoritatea cu blesteme si injuraturi la adresa „ucigasilor de caini”! Oau! Chiar nu am mai vazut atata fervoare la vreun blog. Asta e un compliment, de fapt, inseamna ca esti citita!
  Ca idee pentru toti cei care sustin sterilizarea in locul eutanasierii – de ce este sterilizarea (in sine, o castrare, o chestie oribila, pe care nu cred ca si-o doreste nimeni si nici nu stiu daca ati vazut vreo pisica sau un caine dupa ce a fost scopit,,, in fine) mai „umana” decat eutanasierea??? Si asta fara sa mai vorbesc de „umanitatea” din returneaza cainele de unde fost luat chiar daca stii ca vine iarna in doua luni si afara vor fi -25 de grade noaptea.

 67. @aurel: Teoretic prin castrare, acel caine nu mai face pui si astfel dispar generatiile viitoare de maidanezi.
  Spun teoretic pentru ca toata teoria asta nu se aplica si in practica.

  In primul rand trebuie sa sterilizezi un numar mare de caini, pana la urmatorul ciclu de reproducere, astfel incat numarul cainilor nou nascuti sa nu ii depaseasca pe cei care au fost castrati (oricine mai are o farama de logica isi da seama ca sterilizarea sub rata de reproducere, nu numai ca nu ne scapa de problema cainilor, ci dimpotriva – ii inmulteste).

  In al doilea rand, orice treaba facuta de mantuiala boicoteaza programul. Adica daca nu sterilizezi un caine, dar il marchezi un caine ca fiind castrat, acel caine o sa fie caine nesterilizat “undercover” :). Adica o sa faca in continuare pui, dar primaria nu o sa il mai ridice presupunand in continuare ca e sterilizat. In Romania au fost multe cazuri de catei sterilizati doar pe hartie, dupa cum recunostea si directorul ASPA:
  “la presiunea ONG-urilor, câinii erau returnaţi în teritoriu, însă din bazele ASPA toţi câinii trebuie să fie identificaţi cu crotal. Însă, puii nu pot fi sterilizaţi până la vârsta de şase luni. Şi atunci se întorceau în stradă câini cu crotal în ureche, nesterilizaţi” http://www.evz.ro/detalii/stiri/concluzia-dezbaterii-evzro-incepe-evacuarea-maidanezilor-din-capitala-920946.html

  In al treilea rand, nu se ia in considerare deloc reactia oamenilor.
  Organizatiile internationale de protectie a animalelor, sustin ca sterilizarea si returnarea este aplicabila numai daca oamenii sunt toleranti si accepta cainii vagabonzi in jur. Ori in Romania, a disparut demult toleranta. Cand esti amenintat in fiecare zi de haite de caini, cand nu mai poti dormi noaptea din cauza sedintelor maidanezilor, cand suni la autoritati si ti se spune ca nu se poate face nimic ca sa scapi de ei (cel mult ii iau, ii sterilizeaza dar dupa aia ii aduc inapoi) nu mai poti fi tolerant. Asta nu duce decat la inmultirea actelor de violenta, a oamenilor impotriva cainilor si invers.

  De asta, desi in teorie suna bine, problema maidanezilor nu se va rezolva niciodata in Romania astfel.
  “Iubitorii” de animale insa insista in continuare pe aceasta utopie. Dupa ei, toti caini vor fi sterilizati (din ce bani, nu stiu si nu ii intereseaza), vor fi blanzi si iubitori cu oamenii si vom trai fericiti cu totii pana la adanci batraneti.

  Incapatanarea cu care cred in teoria lor, si refuza sa vada realitatea, ma face sa cred ca sunt mult mai multe interese la mijloc decat iubirea de caini vagabonzi. Si lucrul acesta imi este confirmat si de amenintarile cu moartea, limbajul suburban si blestemele adresate oricui incearca sa le deschida ochii si sa le prezinte realitatea. Chiar si politicienii care au mai incercat cate ceva (Atanasoaie sau Iulian Urban), au renuntat sa se mai implice cand au vazut cata ura de oameni au acesti iubitori.

  Problema cainilor vagabonzi nu se va rezolva in Romania. Nu atata timp cat exista foarte multe interese sa fim pastrati intr-o mentalitate de ev mediu. Ironia sortii e ca, pana la urma, dragostea iubitorilor fata de maidanezi, se va intoarce tot impotriva cainilor care nu au nici o vina, si care vor trai o viata mult mai chinuita, si vor avea partea de o moarte mult mai dureroasa decat acum. Dar, am mari indoieli ca le-ar pasa.

 68. http://lorenalupu.wordpress.com/2011/11/22/muie-pdl

  Bag de seama ca nu s-a legalizat prostitutia jurnalistica, ar trebui totusi luate masuri impotriva agresivitatii acestora.

 69. felicitari pentru cojones 🙂 nu multi oameni au tupeul sa se ia in gura cu “iubitorii de animale”

  in aceiasi idee am lansat aceasta mica pagina pe fb, destinata efectiv celor muscati de “sufletelele patrupede”

  https://www.facebook.com/pages/Te-a-muscat-vreun-caine/326127897452840

  bafta si felicitari!

 70. Da zoofilii cind se impusca ? EUTANASIATI MAIDANEZI

 71. roman in alta tara

  Pina acum nu a mers nimic. Avem tot mai multi maidanezi pe strazi. Sint perfect de acord cu eutanasierea, sterilizarea nu ajuta la nimic (musca si sterilizati si chiar fac pui dupa ce au fost “sterilizati”.
  Nu avem bani sa-i tinem in adaposturi de milioane de euro, NU MAI SINT BANI PENTRU VACCIN ANTIRABIC, nu avem bani de aruncat ptr. aceeasi caini care ne terorizeaza in fiecare zi si care ne-au muscat. Nu dau un cent ptr. intretinerea maidanezilor. In plus chiar daca primaria da bani grei ptr. intretinearea maidanezilor (BANII NOSTRI) tot pe strazi sint.
  Ar fi o solutie care costa 0 euro si chiar statul sau primaria ar putea castiga ceva.
  Maidanezii pot fi dati ptr. teste de laborator (atit de necesare industriei farmaceutice). Dam o mina stiintei, nu cheltuim un ban si probabil ne intra si ceva in buzunare.

 72. […] vreau, am sintetizat legea care este chiar acum în dezbatere. Puteți citi  textul integral la Simona. Tot pe aceasta cale vreau să-i cer scuze pentru critica adusă ieri pe twitter. Simona mă […]

 73. […] euthanasierea cu nici un chip și nici măcar nu stau să discute sau să citească, de exemplu, legea care a fost pusă pe hold în 2012, care nu era doar despre euthanasiere, ci despre euthanasiere dublată de adopție, sterilizare, […]

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.
Acest site foloseste serviciul Gravatar pentru afișarea pozei de profil a comentatorilor. Pentru setarea unui avatar, accesați acest link.

Question Razz Sad Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek Confused Cool LOL Mad Twisted Rolleyes Wink Idea Arrow Neutral Cry Mr. Green